VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Land Rover doet alle mogelijke moeite om de nauwkeurigheid van de gegevens op deze site te garanderen.

Land Rover is voortdurend op zoek naar manieren om de specificaties, het ontwerp en de productie van haar voertuigen te verbeteren. Er worden onafgebroken aanpassingen aangebracht. Hoewel alle mogelijke moeite wordt gedaan om actuele producten en specificaties weer te geven, mag deze site niet worden gezien als een onfeilbare leidraad voor de producten en diensten van Land Rover. De site is evenmin bedoeld als een aanbieding voor de verkoop van een bepaald voertuig. Distributeurs en dealers zijn geen vertegenwoordigers van Land Rover en zijn absoluut niet gerechtigd om Land Rover via een uitdrukkelijke of impliciete activiteit of verklaring te binden. Verwijzingen op deze site naar snelheid of prestaties mogen niet als aanmoediging worden gezien om gevaarlijk te rijden of om de nationale snelheidslimieten te overschrijden.

Alle cijfers met betrekking tot brandstofbesparing zijn in overeenstemming met Richtlijn 93/116/EG. De cijfers zijn berekend met de testcyclus die wordt gebruikt voor de officiële classificatie van uitlaatemissies. Deze uitkomsten kunnen niet worden vergeleken met de eerdere cijfers voor constante snelheid/stad en geven een beter beeld van het feitelijke brandstofverbruik van een voertuig op de weg. Onder normale omstandigheden kunnen de cijfers met betrekking tot het brandstofverbruik van een voertuig verschillen van de cijfers die zijn verkregen in de testprocedure, afhankelijk van rijtechniek, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de staat van het voertuig. Bij twijfel dient u contact op te nemen met uw dealer.

  

COPYRIGHT

Alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en databaserechten, van de website en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Land Rover of worden op andere wijze gebruikt zoals is toegestaan door geldende wetgeving of de houder van het auteursrecht. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo´s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Land Rover of de houder van het auteursrecht.

U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of maken, of dit voor enig ander doel gebruiken dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

Land Rover behoudt zich het recht voor om materialen (waaronder tekst en afbeeldingen) die naar de site worden verzonden voor eigen doeleinden te gebruiken. Deze worden ofwel op de site of in andere vorm toegepast, met inbegrip van publicitaire doeleinden. Land Rover behoudt zich het recht voor om inzendingen naar de site te controleren en indien nodig aan te passen of te weigeren.

  

DISCLAIMER

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. Door het gebruik van deze site zegt u echter toe dat u gehouden bent aan de volgende voorwaarden & bepalingen, die van kracht worden op de datum waarop u de site voor het eerst gebruikt.

Onverminderd uw wettelijke rechten, worden deze site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, logo´s, koppelingen en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) aangeboden in de HUIDIGE STAAT en op basis van BESCHIKBAARHEID, zonder impliciete of expliciete garantie van vertegenwoordiging of goedkeuring. In het bijzonder geven we geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van informatie die op deze site wordt aangeboden en garanderen we niet dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat de site en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten.

In geen geval is Land Rover aansprakelijk voor enigerlei schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van enige informatie op onze website of van producten die op onze site worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst tijdens uitvoering van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site.

Niettegenstaande de overige inhoud van deze voorwaarden & bepalingen zijn wij niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

  

HANDELSMERKEN

Alle namen, afbeeldingen en logo´s ter aanduiding van Land Rover zijn eigen merken van Land Rover. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren. Land Rover geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaren. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.

  

EXTERNE KOPPELINGEN

Land Rover biedt geen enkele vertegenwoordiging, garantie, bevestiging of verantwoordelijkheid voor externe sites met koppelingen van en naar deze site. Een site van derden die u via een koppeling op deze site bezoekt, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Land Rover en een dergelijk bezoek is geheel voor uw eigen risico.

  

BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE

De softwarebestanden die u van deze site kunt downloaden, zijn grondig gescand en getest tijdens alle productiestadia, maar zoals bij alle nieuwe software raden we u aan voor gebruik een virusscan uit te voeren. We adviseren u bovendien een actuele back-up van uw vaste schijf te maken voordat u de software gebruikt. Land Rover is niet verantwoordelijk voor enige storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem tijdens gebruik van de software. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voordat u enige software installeert op een computer die is aangesloten op een netwerk.

  

JURISDICTIE

Deze voorwaarden & bepalingen vallen onder de wetgeving van, en worden geïnterpreteerd onder, de wetgeving van Engeland en Wales. Geschillen die hieruit voortvloeien, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de gerechtshoven van Engeland en Wales.

Indien wordt bepaald dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of op enige andere wijze niet-uitvoerbaar is onder de wetten van een staat of land waarvoor deze voorwaarden zijn bedoeld, zal deze uit deze clausule worden verwijderd. Alle overige Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden & bepalingen blijven van kracht en zijn bindend en oplegbaar.

Land Rover behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen te allen tijde te wijzigen door wijzigingen on line te publiceren.

Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, dient u het gebruik van deze website direct te staken.

Copyright © 2019 Jaguar Land Rover Limited